วันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทรงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี ที่ ๔ แห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง ยังเดน วังชุก ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการอบรมด้านการทูตจาก “ออกซฟอร์ด ฟอเรจน์ เซอร์วิส โปรแกรม” (Oxford Foreign Service Programme) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และทรงสำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ทรงประกอบพิธีราชาภิเษก เป็นสมเด็จพระราชาธิบดี ที่ ๕ แห่งภูฏาน
มื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีพระราชโอรสคือ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ปัจจุบันพระชันษา ๘ เดือน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในขณะที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมาร และเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรภูฏาน จัดการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทรงประกอบพิธีถวายโคมไฟเนย ๑,๐๐๐ ดวง และสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จสวรรคต พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชอาณาจักรภูฏาน จัดการไว้ทุกข์และลดธงชาติลงครึ่งเสา รวมทั้งจัดพิธีจุดโคมไฟเนยและการสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา ๗ วัน

Share To:

Post A Comment: