ในวันนี้เรามีเรื่องราวดีดีของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในหัวข้อ “ดินสอแท่งเดียวทรงคุณค่า” 

ในการทรงงานแต่ละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักทรงเลือกใช้ดินสอมากกว่าปากกา ด้วยท่านทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบได้อย่างง่าย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าเสมอ โดยในปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียง ๑๒ แท่ง และทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด หรือแม้กระทั่งเมื่อดินสอสั้นมากแล้ว


มาฟังเหตุการณ์นี้ที่มีที่มาจากมหาดเล็กส่วนพระองค์

ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที 

มหาดเล็กคนนั้นจึงตัดสินใจนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามกับมหาดเล็กคนนั้นว่า

“ดินสอของเราอยู่ไหน?”

มหาดเล็กก็ตอบว่า “ได้นำไปทิ้งแล้ว” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า

“ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง สิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง กว่าตลอด ๖ ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้”

Share To:

Post A Comment: