คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา อดีตข้าหลวงในพระองค์ ได้ร่วมเล่าประสบการณ์และแบ่งปันคำสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกของพระองค์ 

ใครอยากให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ เป็นคนเก่ง และเป็นที่รักของสังคม มาลองศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกที่เต็มไปด้วยความปราดเปรื่อง หลักแหลม และมีเป้าหมายที่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะ 


1. ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
อยากให้ลูกเป็นแบบไหนก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ทั้งเรื่องการมีวินัย การรักการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ การประพฤติตัวที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เพราะเด็กเล็กจะมีพฤติกรรมเลียบแบบจากคนใกล้ชิด 

ดังนั้น ลองถามตัวเองดูก่อนว่า “ที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ แล้วเราล่ะเป็นแล้วหรือยัง?” 

2. ตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูก
เป้าหมายของสมเด็จย่า คือ ทรงตั้งใจพัฒนาอบรมลูกๆ ให้ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ทรงไม่คิดถึงประโยชน์ของพระองค์เอง ของพระโอรส หรือ พระธิดา แต่ทรงมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

อย่าลืมถามลูกว่า “ลูกอยากเรียนอะไร” พ่อแม่ที่ดีไม่ควรคาดหวังเรื่องผลการเรียนสูงๆโดยเอาความคาดหวังของตัวเองไปให้กับลูก ลองมองย้อนกลับมาดูใหม่ว่า เป้าหมายที่เราตั้งไว้เพื่อใครกันแน่? เพื่อลูก เพื่อตนเอง หรือ เพื่อคนอื่นๆ 

3. จัดแบบแผนและสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่ลูกยังเล็ก 
สมเด็จย่าทรงวางแผนการดำเนินชีวิตให้กับพระโอรส พระธิดา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เนื่องจากต้องทรงเป็นทั้ง “พ่อ” และ “แม่” ในเวลาเดียวกัน โดยมีพระพี่เลี้ยงเพียงหนึ่งคนเท่านั้น 

พ่อแม่จำเป็นต้องจัดเวลาให้กับพวกเขา ทั้งการนอน รับประทานอาหาร เล่น ไปโรงเรียน อาบน้ำ ออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อสร้างวินัยให้กับลูก กำหนดขอบเขตของเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิต 

4. เล่นอย่างถูกวิธี
เมื่อถึงเวลาเล่น จะปล่อยให้พระโอรสและพระธิดาเล่นอย่างอิสระ ให้เล่นกับสิ่งที่มีในธรรมชาติ บอกวิธีในการเล่นที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ส่งผลให้ทั้งสามพระองค์ ได้พัฒนาความคิดและความสามารถ โดยไม่ทรงรู้ตัว 

ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างหลุมที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทดลองขุดดิน ใส่น้ำ ปลูกต้นไม้ จนสามารถสร้างแอ่งน้ำ ได้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งนับเป็นรากฐานที่ดีงามที่ทรงนำมาใช้พัฒนาประเทศชาติ 5. ประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือย
สมเด็จย่าทรงสอนพระโอรส พระธิดาให้รู้จักใช้เงินของขวัญที่ได้ในวันคล้ายวันประสูติ ถ้าพระองค์ใดอยากได้สิ่งใดนอกจากนั้นต้องทรงเก็บเงินเพื่อซื้อ หรือทรงได้รับอนุญาตให้หุ้นกันเพื่อซื้อมาได้ หรือจะทรงซื้อให้ก็ต่อเมื่อต้องใช้ประโยชน์ เช่น แผ่นเสียง เป็นต้น 

6. เรียนไปพร้อมๆ กับลูก
สมเด็จย่าจะไม่เคยเน้นเรื่องคะแนนของพระโอรส และ พระธิดา แต่ทรงช่วยในทุกขั้นตอนของการเรียน ไม่ว่าจะช่วยทำการบ้าน ช่วยศึกษาค้นคว้า จะทรงใช้วิธีทำให้ลูกดู เพื่อให้ลูกได้ทำตาม

มีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ต้องทรงท่องกลอนเป็นภาษาเยอรมัน แต่ไม่ทรงโปรดที่จะท่อง สมเด็จย่าทรงไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน ได้เสด็จไปหาคุณครู เพื่อเรียนท่องคำกลอนนั้นจนคล่อง และนำมาท่องให้พระโอรสฟัง ทำให้พระโอรสรู้สึกประหลาดใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ทรงหันมาเริ่มท่องกลอนนั้น

การสอนของสมเด็จย่า จึงเน้นที่กระบวนการ หรือ วิธีการมากกว่าคำตอบ ทำให้พระองค์รวมถึงพระโอรส พระธิดาทั้งสาม เป็นผู้ที่ทรงรู้อะไร รู้ลึก และ รู้จริง ในทุกๆ เรื่องที่ทรงค้นคว้า 

7. เน้นการพัฒนา EQ มากกว่า IQ 

ทรงสอนให้พระโอรสพระธิดารู้จักความรับผิดชอบ เวลาพระโอรส พระธิดา ทรงทำผิด จะทรงเรียกมาอธิบายเหตุผล ให้เข้าใจเสียก่อน ทรงเน้นในเรื่องการทำตัวเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และ แข็งแรง โดยทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเผชิญกับโลกเมื่อลูกโตขึ้น 

ทรงมีหลักในการพัฒนาพระโอรส พระธิดา เช่น ต้องมีจริยธรรม ซื่อตรง ที่สำคัญคือการเน้นเรื่องการพัฒนาจุดแข็ง โดยทรงตรัสไว้ว่าในโลกนี้ ไม่มีใครดี 100% ต้องหาจุดอ่อน และ จุดแข็งของลูกให้เจอ เพื่อพัฒนาในส่วนนั้นได้ตรงจุด 

วิธีการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่าเป็นวิธีที่พ่อแม่ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย และจะช่วยให้ลูกของคุณเติบโตมาเป็นบุคคลคุณภาพได้แน่ๆ สมควรใช้เป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ 

Share To:

Post A Comment: